danas je 22.7.2024

Input:

Uredba

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.1 Uredba

Vesna Dejanović, dipl. oec.

Prijelazne i završne odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar.nov., broj 120/2016.)


Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013 i 33/2015), u članku 92. stavku 2. iza riječi: »prijevremena starosna mirovina,« dodaju se riječi: »invalidska mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad ili«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Član obveznog mirovinskog fonda kod kojega je nastala profesionalna nesposobnost za rad s pravom na invalidsku mirovinu prema posebnom propisu, ili kod kojega je nastao djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema posebnom propisu, ostvaruje pravo na mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, a sredstva kapitaliziranih doprinosa ostaju na osobnom računu člana obveznog mirovinskog fonda do ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu, starosnu mirovinu ili invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti.«.

Iz stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Član obveznog mirovinskog fonda kod kojega nastane djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu ili pravom na privremenu invalidsku mirovinu prema ovome Zakonu, može ostvariti pravo na tu mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, a ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa prenosi se danom ostvarivanja prava na mirovinu putem Središnjeg registra osiguranika u državni