danas je 22.7.2024

Input:

Unutarnja kontrola u javnom sektoru - I. dio

5.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uvod

Razvojem sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske stvaraju se pretpostavke za zakonito obavljanje i upravljanje javnim resursima, zaštita sredstva poreznih obveznika od različitih gubitaka i nenamjenskog trošenja te otkrivanje i sprečavane zlouporabe u poslovanju u cilju smanjenja rizika od korupcije, učinkovitiju unutarnju reviziju, jačanje odnosa između povezanih institucija unutar javnog sektora odnosno jačanje preventivnih kontrola u javnom sektoru.

Regulatorni okvir

Sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske te odgovornosti, odnosi i nadležnosti u razvoju sustava unutarnjih kontrola i unutarnja revizija kao dio sustava unutarnjih kontrola uređen je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru koji se ističe kao  zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj usklađen s najboljom europskom i međunarodnom praksom u području razvoja sustava unutarnjih kontrola i unutarnje revizije kao dijela sustava unutarnjih kontrola, temeljen na konceptu PIFC-a (Public Internal Financial Control).

Uz temeljni propis kojima se uređuje upravljanje javnim financijama i definiraju pravila za financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru jesu Zakon o proračunu i Zakon o fiskalnoj odgovornosti.

Oba zakona, i Zakon o proračunu i Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ističu odgovornost čelnika korisnika proračuna za: „zakonito, svrhovito, učinkovito, ekonomično i djelotvorno raspolaganje proračunskim i drugim sredstvima.“

Nastavno na to, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru obvezuje čelnike korisnika proračuna na uspostavu prikladnog, učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola koji treba osigurati:

  • planski pristup poslovanju – određivanje misije, vizije, ciljeva;
  • uređenu organizacijsku strukturu – definirane ovlasti i odgovornosti te linije izvješćivanja;
  • jasne procedure rada; · upravljanje rizicima;
  • uspostavu i razvoj odgovarajućih kontrolnih mehanizama;
  • uspostavu i razvoj sustava informacija i komunikacija;
  • kontinuirano praćenje i procjenu sustava unutarnjih kontrola.

Obveznici primjene Zakona

Odredbom članka 3. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru obveznici primjene odnose se na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: korisnici proračuna).

Nadalje, stavkom 2. istog članka propisano je da su obveznici sustava unutarnjih kontrola  u javnom sektoru odnosi i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave