danas je 4.12.2023

Input:

Stjecanje nekretnina za korist JLS

20.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi[1]uređuju njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne su osobe javnog prava pa, u skladu s tim, njihova tijela u svom radu dužni su štititi javni interes, pa je i raspolaganje nekretninama u vlasništvu općina, gradova, županija na način da je regulirano posebnim režimom za različite vrste nekretnina, na temelju posebnih propisa. 

Autorica u ovom članku obrađuje jedan od instituta iz članka 48.točka 5. Zakona, stjecanja nekretnina za potrebe lokalne samouprave, način i postupak.

  1. Uvodni dio

Dakle, općinski načelnik i gradonačelnik sukladno članku 48. točka 5. Zakona odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne samouprave i drugom raspolaganju imovinom u skladu s Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima.

U slučaju iz navedenog, općinski načelnik i gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom.

Što bi u praksi značilo da općinski načelnik i gradonačelnik može odlučivati o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom isključivo do 1.000.000,00 kuna odnosno 132.722,81eura, a ako visina pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje iznosi više od 70.000,00 kuna, odnosno 9290,60 eura, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, odnosno 9290,60 eura.

U slučajevima kad je iznos veći od 1.000.000,00 kuna, odnosno 132.722,81eura odluku o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, jednako tako i kad je iznos veći  70.000,00 kuna, odnosno 9290,60 eura.

Međutim, zakon propisuje da donošenje odluke o bilo kojem institutu imovine pa tako i odlučivanje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom.

  1. Raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

Zbog činjenice da se nekretnine mogu na različite načine pridonositi javnom dobru, a imajući na umu zakonski okvir u postupku stjecanja nekretnina za korist jedinica lokalne samouprave da  se  zaključiti da načelnik, odnosno gradonačelnik nije samostalan u svim postupcima