danas je 22.7.2024

Input:

Revizija u općinama: upute za pripremno postupanje općinskih tijela prilikom dolaska državnih revizora

10.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Državni ured za reviziju obavlja financijsku reviziju općine pozivom na odredbe članka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine, br. 25/19). Sukladno članku 19. stavak 4. navedenog Zakona, revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Ciljevi revizije su:

- provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja,

- provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje,

- provjeriti provedbu naloga i preporuka iz prošlih revizija i

- provjeriti druge aktivnosti u vezi s poslovanjem općine. 


Predmet revizije su godišnji financijski izvještaji, i to:

- Izvještaj o prihodima i rashodima,