danas je 22.6.2024

Pravni aspekti ovrhe i ovršnog postupka (provedba ovrhe u perspektivi JLS)

27.3.2023, Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Revizija u općinama: upute za pripremno postupanje općinskih tijela prilikom dolaska državnih revizora

10.10.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Dvojno iskazivanje kod tijela javne vlasti

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Pitanje nerazvrstanih cesta na prostoru jedinica lokalne samouprave

18.4.2023, Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Komunalni red sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvuJamstvo

2.11.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Jedinice lokalne samouprave i gospodarenje otpadom

16.2.2023, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Prijenos vlasništva sa trgovačkog društva na općinu

8.8.2022, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Odluka o komunalnom redu - primjer Odluke

18.7.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Obračun kamata na račune za komunalne usluge

4.1.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Obrazloženje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

26.1.2022, Marijana Matić, dipl.ing, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa

2.5.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Promjene koje donosi novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

26.1.2023, Alan Vajda, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Reciklažno dvorište - pravne odredbe i upute

16.1.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine

27.4.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Gospodarenje otpadom uz nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU I EGP-a

20.1.2022, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Stjecanje nekretnina za korist JLSJamstvo

20.9.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Ugovor o darovanju - primjer poljoprivrednog zemljišta

1.2.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Najnovije obveze lokalne samouprave u isporuci vode za ljudsku potrošnju

1.6.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Novi Pravilnik o obavljanju poslova privatne zaštite na javnim površinama

10.1.2022, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Obveza jedinica lokalne samouprave na donošenje Strategije upravljanja imovinomJamstvo

1.9.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Odluka o porezima Općine Jelsa

20.1.2023, Izvor: Narodne novine

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: