danas je 22.7.2024

Input:

Produženje bankarske garancije

23.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Dana 25.02.2021. godine će završiti radovi koji se izvode po Ugovoru o rekonstrukciji građevine (dogradnje) javne i društvene namjene i vanjsko opremanje – Dječjeg vrtića na građevnoj čestici k.č.br. XX zgr. k.o. XXX od 10.05.2020. godine i Dodatku I. istoga Ugovora od 24.12.2020. godine. Člankom 19., stavkom 2. Ugovora definirano je da se danom završetka radova smatra dan kada Ugovaratelj i nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik. Stavkom 4. istog članka utvrđeno je da će se radovi smatrati izvršeni danom primopredaje građevine i dostavom jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Člankom 17., stavkom 1. Ugovora definirano je da će se primopredaja građevine obaviti nakon završetka radova, uspješno obavljenog tehničkog pregleda i dostave pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. Bankarska garancija, odnosno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, koje je predano nakon potpisivanja Ugovora i Dodatka I Ugovoru, vrijedi do datuma koji je definiran kao krajnji rok za dovršetak radova (25.02.2021.), uz respiro period od 60 dana.

Međutim, postavlja se sljedeće pitanje: što se dešava u slučaju da Općina ne stigne u tih 60 dana, koliko traje respiro period bankarske garancije, obaviti tehnički pregled građevine? Realno gledajući, moguće je da se postupak tehničkog pregleda oduži zbog vanjskih razloga, na kojima Općina ne može nikako utjecati - može se desiti da se traži dopuna dostavljene dokumentacije za obavljanje pregleda, da nadležne institucije zbog preopterećenosti drugim