danas je 22.6.2024

Input:

Procjena vrijednosti nekretnina i raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

26.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Temeljni propis koji uređuje raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jest Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Osim tog Zakona, raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju i drugi zakoni i to Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, te Zakon o upravljanju državnom imovinom.

Stoga će se u prvom dijelu članka obraditi tematika raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Raspolaganje nekretninama se pojavljuje u različitim oblicima kao na primjer: prodaja, zakup, osnivanje prava služnosti, osnivanje založnih prava, osnivanje prava građenja…

Nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno.

Navedeno ograničenje ne odnosi se na slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja:

  • osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice