danas je 22.7.2024

Input:

Priprema i dostava ponude

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.5 Priprema i dostava ponude

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Ažurirana verzija

Procesom predaje e-ponude smatra se prilaganje (učitavanje) dokumenata ponude, najmanje troškovnika i Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD obrazac). Priložene dokumente EOJN "uvezuje" u cjelovitu ponudu, pod nazivom "Uvez ponude" koji stoga sadrži i sve tražene podatke te iz EOJN generirane Ponudbene listove i reference na ostale priloge ponudi. Uvez ponude sadrži onoliko Ponudbenih listova za koliko grupa predmeta nabave ponuditelj predaje ponudu. Uvez ponude se može potpisati upotrebom naprednog elektroničkog potpisa. Priložena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira te do podataka iz predane elektroničke ponude nije moguće doći prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.

Ponuditelj dakle dostavlja e-ponudu na način da prikuplja tražene dokumente, te ih pohranjuje na računalu, skenirane ili u elektroničkom obliku. Prilikom same predaje ponude, ponuditelj može postupati na dva načina. Prvo, ponuditelj može sve prikupljene dokumente koje je prethodno skupio u jedan direktorij (mapu) te ih sažete (komprimirane) spremio u jednu ZIP datoteku, odjednom učitati u EOJN, na mjestu predviđenom za to, uz napomenu da troškovnik nije dio tog zapisa jer se učitava u posebnom koraku postupka predaje ponude, dok se npr. jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja odvojeno u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici. Kao drugi način, ponuditelj može dokumente učitavati i odvojeno, jedan po jedan, pri čemu EOJN omogućava dodavanje do 30 zasebnih dokumenata (datoteka) veličine do 35 MB svaki. Člankom 60. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) propisano je da javni naručitelj prihvaća dostavu u "papirnatom" obliku u odnosu na dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvom, poput fizičkih uzoraka, maketa i sl. Međutim, ukoliko se radi o formatu dokumenta kojeg je moguće učitati u EOJN (npr. .pdf, excel, word), ali je ograničen veličinom, ponuditelj i takav dokument može učitati kao dio svoje ponude i to na način da dokument sažme kao zip datoteku. Ukoliko i tako sažeta datoteka premašuje dopuštenu veličinu, dokument je moguće podijeliti u više cjelina čije će veličine