Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjer rješenja o komunalnom doprinosu

20.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.01.1.3 Primjer rješenja o komunalnom doprinosu

Tomislava Furčić, dipl. iur

Napomena: u nastavku se nalazi ogledni primjerak Rješenja o komunalnom doprinosu koji je nužno potrebno prilagoditi specifičnostima svakog pojedinog slučaja, a posebice važećoj Odluci o komunalnom doprinosu. Radi se oglednom primjerku, te se isti ni u kojem slučaju ne može koristiti kao konačni.

++++++++++++++++++++++

GRAD/OPĆINA ______________

Upravni odjel za _____________

Klasa:______________

Ur. broj:_________________

Mjesto, datum: ______________

(Napomena: Rješenje o komunalnom doprinosu donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva odnosno jedinstveni upravni odjel u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.)

Upravni odjel za ____________ Grada/Općine _________, na temelju odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), članka 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), članka ____. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeno glasilo/Službene novine br. ______) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), u postupku utvrđivanja visine komunalnog doprinosa ____________, iz ____________, OIB: __________, pokrenutom po službenoj dužnosti, donosi slijedeće

RJEŠENJE

1. Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa _________ iz _______, _________, OIB: _____________, određuje se visina komunalnog doprinosa za stambenu zgradu razlike obujma _______m3 izgrađenu na k.č.br.________, k.o. ______ u __________, u iznosu od ____ kn/m3 , što ukupno iznosi___ kn.

2. Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u ukupnom iznosu od _________ kn, za građevinu iz točke 1. ovog Rješenja, uplatom na račun Grada/Općine _______, broj/IBAN ______________, s pozivom na broj_____, s opisom plaćanja „_________” u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvršnosti rješenja.

3. Iznos komunalnog doprinosa iz točke 1. ovog Rješenja plaća se za korištenje komunalne infrastrukture i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

4. Grad/Općina _______ je izgradio objekte i uređaje komunalne infrastrukture u skladu sa Programom gradnje komunalne infrastrukture za _____ godinu (Službeno glasilo/Službene novine br. ______).

OBRAZLOŽENJE

U postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ovo upravno tijelo je utvrdilo da je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa _________ iz _______, _________, OIB: ___________ ishodio rješenje o izvedenom stanju klasa: _________, urbroj: ______, od _______ godine za stambenu zgradu razlike obujma ______m3, na k.č.br. ____ k.o. ________, sukladno projektnoj dokumentaciji dostavljenoj uz dopis __________, klasa:__________,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: