Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjer rješenja o komunalnoj naknadi

20.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.01.1.2 Primjer rješenja o komunalnoj naknadi

Nives Baškiera, mag.iur

GRB RH

Naziv jedinice lokalne samouprave

Upravni odjel__________(ime nadležnog odjela za poslove komunalnog gospodarstva)

KLASA:

Urbroj:

Mjesto/datum donošenja rješenja

Upravni odjel ___(ime nadležnog odjela) na temelju članka 100. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i članka___ Odluke o komunalnoj naknadi (glasilo u kojem je odluka objavljena i broj) te članka __ Odluke o upravnim tijelima JLS (glasilo u kojemje odluka objavljena i broj) u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, radi utvrđivanja visine komunalne naknade, donosi

R J E Š E N JE

Obvezniku komunalne naknade_______ (ime obveznika, adresa, OIB) utvrđuje se visina komunalne naknade od (datum) pa nadalje za (prostor – navesti prostor u skladu sa člankom 92. Zakona o komunalnom gospodarstvu) obračunske površine ____m² u iznosu ___ kuna godišnje što po m² iznosi______kuna.

Obveznik je dužan komunalnu naknadu plaćati od (datum) pa nadalje, mjesečno u iznosu od___kuna, sukladno ispostavljenim računima s rokom dospijeća u korist računa HR---- (broj računa), poziv na broj ----------.

Na nepravodobno plaćen odnosno neplaćeni iznos komunalne naknade, plaća se zatezna kamata sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (NN35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) u visini prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena.

Iznos komunalne naknade utvrđene ovim rješenjem plaća se od (datum ) do izmjene ovog Rješenja ili do donošenja novog rješenja. Ovo rješenje izmijenit će se po službenoj dužnosti ukoliko se izmijene obračunski elementi iz obrazloženja ovog rješenja ili ako se izmijene propisi na temelju kojih je doneseno odnosno na temelju kojih je izvršen obračun naknade.

U slučaju neizvršavanja obveze utvrđene u točki 1. ovog rješenja, rješenje se ovršava u postupku na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana prijaviti ovom upravnom odjelu svaku promjenu koja bi utjecala na izmjenu ovog Rješenja.

O b r a zl o ž e n j e

Odredbom članka 100. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza plaćanja komnalne naknade za vlasnike odnosno korisnike stambenog, poslovno i garažnog prostora, građevinskog zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti kao i neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Visina komunalne naknade određena je sukladno lokaciji (zoni) odnosno

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: