danas je 22.7.2024

Input:

Prijedlog izmjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti

15.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti određuju se pravila kojima se ograničava visina rashoda i manjka općeg proračuna i javnog duga, jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti.

Potreba za novim zakonskim promjenama u tom području proizlazi radi daljnjeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno odredbama Direktive Vijeća 2011/85/EU o zahtjevima za proračunske okvire država članica (Službeni list EU L 306/41, 23.11.2011.), kao i s odredbama Uredbe (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju (Službeni list EU L 140/11, 27.05.2013.), s odredbama Zakona o proračunu, te provedbe reforme u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., iz svibnja 2021. godine (komponenta 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina definirana je podkomponenta Unapređenje upravljanja državnom imovinom) koja uključuje izmjene i dopune okvira koji regulira korporativno upravljanje u pravnim osobama u vlasništvu države od posebnog interesa za Hrvatsku, odnosno u pravnim osobama u vlasništvu države u potpunom ili većinskom vlasništvu središnje države, te proširenje obveznika sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Shodno tome, u nastavku teksta, naglasak će biti na novinama koje bi trebale proizaći iz Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Proširivanje obveznika primjene Zakona

Prema novim zakonskim izmjenama proširiti će se krug obveznika primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku teksta: Zakon). Stoga će se odredbe Zakona odnositi i na