danas je 22.6.2024

Input:

Pravo na naknadu plaće - Članak 53.

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.18 Pravo na naknadu plaće - Članak 53.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Osiguranik nema pravo na naknadu plaće prema ovome Zakonu ako:

1. je svjesno prouzročio privremenu nesposobnost,

2. ne izvijesti izabranog doktora o nastanku privremene nesposobnosti u roku od tri dana od dana početka bolesti ili nastanka drugih okolnosti utvrđenih člankom 39. ovoga Zakona, odnosno u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućio,

3. namjerno sprječava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad,

4. za vrijeme privremene nesposobnosti radi, odnosno obavlja poslove na osnovi kojih je obvezno zdravstveno osiguran, obavlja ugovorene poslove na temelju ugovora o djelu te bilo koje druge poslove kao što su poljoprivredni radovi i sl.,

5. se bez opravdanog razloga ne odazove na poziv za liječnički pregled izabranog doktora, odnosno ovlaštene osobe ili tijela Zavoda ovlaštenih za nadzor i kontrolu privremene nesposobnosti,

6. izabrani doktor, ovlaštena osoba ili tijelo Zavoda ovlašteno za kontrolu privremene nesposobnosti utvrdi da se ne pridržava uputa za liječenje, odnosno bez suglasnosti izabranog doktora otputuje iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta ili zlorabi privremenu nesposobnost na neki drugi način,

7. za vrijeme privremene nesposobnosti zadržava pravo na naknadu za rad u skladu s posebnim zakonom,

8. mu je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda,

9. mu je za vrijeme dok je udaljen s rada ili otkaznog roka za vrijeme kojeg nema obvezu rada utvrđena privremena nesposobnost.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka osiguranik nema pravo na naknadu plaće od dana nastanka tih slučajeva do dana njihova prestanka, odnosno prestanka posljedica njima uzrokovanih.


U pravilu će za vrijeme privremene nesposobnosti za rad osiguranik ostvariti pravo na naknadu plaće i to na teret sredstava poslodavca, HZZO-a ili državnog proračuna.

No, u određenim slučajevima, sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da osiguranik nema pravo na naknadu plaće i to ako:

  • je svjesno prouzročio privremenu nesposobnost za rad,

  • ne izvijesti izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite da je obolio u roku od tri dana nakon početka bolesti, odnosno u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućio,

  • namjerno sprječava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje,

  • za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radi, odnosno obavlja poslove osnovom kojih je obvezno zdravstveno osiguran, obavlja ugovorene poslove temeljem ugovora o djelu te bilo koje druge poslove (npr. poljoprivredni radovi i sl.),

  • se bez opravdanog razloga ne odazove na poziv za liječnički pregled