danas je 22.7.2024

Input:

Pravo na naknadu plaće - Članak 44.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.9 Pravo na naknadu plaće - Članak 44.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti pripada osiguraniku za sve vrijeme privremene nesposobnosti, a najduže u trajanju propisanom ovim Zakonom.

(2) Naknada plaće pripada osiguraniku samo za dane, odnosno sate za koje bi osiguranik imao pravo na plaću da radi prema propisima o radu, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.


Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti pripada osiguraniku – radniku od prvog dana utvrđene privremene nesposobnosti, a osiguraniku koji obavlja gospodarsku djelatnost, odnosno samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost od 43. dana privremene nesposobnosti. Iznimno kada se naknada plaće isplaćuje od prvog dana privremene nesposobnosti na teret sredstava HZZO-a, osiguraniku koji obavlja gospodarsku djelatnost, odnosno samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost ona pripada od prvog