danas je 22.7.2024

Input:

Pravo na naknadu plaće - Članak 43.

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.8 Pravo na naknadu plaće - Članak 43.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) U slučaju kada osiguraniku pravna, odnosno fizička osoba – poslodavac nije utvrdila naknadu plaće na način i u visini utvrđenoj ovim Zakonom i provedbenim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana dospijeća isplate plaće kod poslodavca, osiguranik ima pravo podnijeti Zavodu zahtjev za obračun pripadajuće