danas je 22.6.2024

Input:

Pravna stečevina EU

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3 Pravna stečevina EU

Marijana Šperanda, dipl.oec.

NOVE DIREKTIVE IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE

U Službenom listu Europske unije L 94 od 28. ožujka 2014. godine objavljene su tri nove direktive iz područja javne nabave i to:

1. Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji,

2. Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, te

3. Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ.

Tekst direktiva može se pronaći OVDJE.

DIREKTIVE IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE

4. Direktiva Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (SL L 395, 30. 12. 1989.), kako je posljednje izmijenjena Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća