Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata

26.2.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.10.1.15 Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata

Tomislava Furčić dipl. iur.

PREUZMITE!

Primjer Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata 
Napomena:ovaj primjer nije konačan, isti predstavlja isključivo i jedino ogledni primjerak koji se može koristiti kao podloga za izradu konačnog teksta. 

OPĆINA _________

Klasa: ________

Urbroj: ________

Općinsko vijeće

(mjesto), (datum)

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka ____. Statuta Općine __________ (Službene novine / list ________), Općinsko vijeće donosi slijedeći

PRAVILNIK

o stipendiranju učenika i studenata

Članak 1.

Predmet ovog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (dalje: „Pravilnik”) je uređivanje općih uvjeta, postupka i kriterija za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima sveučilišnih i stručnih studija koji imaju prebivalište na području Općine _________ ( dalje u tekstu: Općina).

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Kriterij za stipendiranje učenika i studenata je uspjeh u dosadašnjem školovanju.

Prijavu na natječaj može podnijeti više učenika i/ili studenata iz iste obitelji.

Članak 3.

Vrstu i broj stipendija, kao i mjesečnu visinu iste određuje Općinski načelnik posebnom odlukom ovisno o osiguranom iznosu za tu namjenu u Proračunu Općine.

Članak 4.

Stipendije se dodjeljuju putem natječaja koji raspisuje i provodi ________ odjel Općine, a sukladno kriterijima i postupku definiranih ovim Pravilnikom.

Natječaj se raspisuje početkom školske godine.

Natječaj se objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine.

Članak 5.

Pravo prijave na natječaj imaju svi redoviti učenici srednjih škola i svi redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Općine, te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

a) učenici

- ___________

- ___________

- ___________

b) studenti

- ___________

- ___________

- ___________

Članak 6.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je ________ dana od dana objave natječaja.

Natječaj za dodjelu stipendije učenicima i studentima obavezno sadrži:

 • - uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
 • - vrijeme trajanja natječaja,
 • - naziv tijela kojemu se zahtjev podnosi,
 • - rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,
 • - broj i visinu stipendija i to posebno broj i visinu stipendija za učenike, a posebno broj i visinu stipendija za studente.

Prijava na natječaj se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u ______ odjelu ili na web stranici www_________.

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložili slijedeću dokumentaciju (ovjerenu / neovjerenu):

 1. za učenike
 2. _________________
 3. _________________
 4. _________________
 5. za studente
 6. _________________
 7. _________________
 8. _________________

Članak 7.

Zaprimljene prijave na natječaj rješava _______ odjel Općine putem Povjerenstva za dodjelu stipendija (dalje: „Povjerenstvo”) imenovanog od Općinskog vijeća Općine.

Nakon pregleda i razmatranja zaprimljenih prijava Povjerenstvo će izvršiti bodovanje i sastaviti listu, na način da podnositelj prijave s najvećim brojem bodova nosi broj jedan i tako dalje redom.

Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji prijave od rednog broja jedan na listi do broja odobrenih stipendija.

Lista se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Općine, najkasnije u roku od ______ dana računajući od dana zaključenja natječaja.

Na objavljenu listu podnositelji prijave imaju pravo prigovora u roku od ______ dana računajući od dana sobjave liste.

Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, čija odluka povodom prigovora je konačna.

Nakon proteka roka za prigovor ukoliko prigovor nije podnesen, odnosno nakon donošenja odluke povodom podnesenog prigovora Povjerenstvo

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: