danas je 22.7.2024

Input:

Postupak pregleda i ocjene ponuda

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.8 Postupak pregleda i ocjene ponuda

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Nakon otvaranja ponuda javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik. Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke javnog naručitelja.

Javni naručitelj provodi pregled i ocjenu ponuda te, u pravilu, sljedećim redoslijedom provjerava:

1. je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, te je li dostavljeno jamstvo valjano

2. odsutnost osnova za isključenje gospodarskog subjekta

3. ispunjenje traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta te, ako je primjenjivo, ispunjenje kriterija za smanjenje broja sposobnih natjecatelja

4. ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija utvrđenih u obavijesti o nadmetanju te u dokumentaciji o nabavi, uzimajući u obzir, ako je primjenjivo, varijante ponuda, i

5. računsku ispravnost ponude.

Jedna od najizazovnijih obveza naručitelja je postupanje dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponuda sadrži neki nedostatak. Pitanje je kako će naručitelj postupiti.

Ako je jamstvo za ozbiljnost ponude dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda, prvi uvjet je zadovoljen, a to je dostava jamstva.

Ukoliko pak naručitelju nešto nije potpuno jasno, ima pravo i mogućnost zatražiti od gospodarskog subjekta da dopuni, razjasni, upotpuni ili dostavi nužne informacije vezane uz jamstvo za ozbiljnost ponude, u primjerenom roku ne kraćem od pet dana. Tako naručitelj ima mogućnost zatražiti dopunu ili čak i novo jamstvo za ozbiljnost ponude ako dostavljeno jamstvo nije valjano.

Najčešće pogreške vezane uz jamstvo za ozbiljnost ponude su:

- sredstvo jamstva dostavljeno je suprotno traženom u dokumentaciji o nabavi (primjerice zadužnica umjesto bankarske garancije);

- sredstvo jamstva nije u traženom roku – minimalno u roku valjanosti ponude, nego kraće;

- jamstvo za ozbiljnost ponude ne pokriva sve situacije propisane člankom 214. stavkom 1., točkom 1. zakona;

- jamstvo nije dano u ime zajednice gospodarskih subjekata koja podnosi ponudu, nego u ime jednog člana zajednice;

- jamstvo nije bezuvjetno, i sl.

Ako utvrdi neki od navedenih nedostataka u jamstvu za ozbiljnost ponude, naručitelj može uputiti ponuditelju zahtjev za pojašnjenjem i/ili upotpunjavanjem.

U otvorenom postupku javni naručitelj može ocijeniti ponude u dijelu koji se odnosi na zahtjeve i uvjete vezane uz predmet nabave i tehničke specifikacije prije provjere odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta. Ako javni naručitelj koristi ovu mogućnost, mora osigurati da se provjera