danas je 14.4.2024

Input:

Podnošenje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

28.2.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu drugog trgovačkog društva koje je u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu/suvlasništvu bilo kojeg od obveznika Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku teksta: čelnik) potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola.

Čelnik Izjavu o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku teksta: Izjava) daje na temelju:

  • Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti
  • naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju, odnosno vanjske revizije
  • raspoloživih informacija o radu tijela.

Ako se u postupku utvrdi da su sredstva korištena zakonito, namjenski i svrhovito, te da sustav unutarnjih kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava, čelnik daje Izjavu na propisanom obrascu (Prilog 1.a) Uredbe.

Ako se u postupku utvrde slabosti i nepravilnosti koje su utjecale ili mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito