danas je 1.10.2023

Input:

Planiranje javne nabave za 2023. godinu

2.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Planovi nabave predstavljaju dragocjeni izvor informacija za ponuditelje, na temelju kojih imaju saznanja o potrebama naručitelja za nabavom roba, usluga ili radova u proračunskoj ili poslovnoj godini.

U nastavku teksta, na sažeti način biti će obrađena tematika planiranje javne nabave za 2023. godinu.

Obveznici izrade Plana nabave

Prema odredbama Zakona o javnoj nabavi "1", svi naručitelji (javni i sektorski) su obvezni donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu, te ga ažurirati prema potrebi. Shodno tome, naručitelji su obvezni donijeti plan nabave i za 2023. godinu. Plan nabave za 2023. godinu donosi se u eurima, a ne u kunama kao prethodnih godina. Razlog je naravno uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Donošenje i promjene Plana nabave

Plan nabave donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Tijekom proračunske ili poslovne godine, naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave. (npr. radi povećanja rashoda, smanjenja prihoda u proračunu ili financijskom planu…).

Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje u slučaju privremenog financiranja.

Objava Plana nabave

Javni naručitelj obvezan je plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku teksta: EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom, te otvorenom obliku.

Treba naglasiti da objavljeni plan nabave i sve njegove