Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi

5.2.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

- prema Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 28/10., dalje: Zakon) stupio je na snagu 11. ožujka 2010., a do sada nije bila niti jedna zakonska izmjena.

Tim Zakonom se, sukladno članku 1. Zakona, propisuju mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ( dalje: JLPRS).

 Uz to, propisuju se proračunska ograničenja plaće (članci 14. - 16. Zakona), te nadzor nad provedbom zakona i kaznene mjere, koje su usputno rečeno, relativno blage.

  • Plaće i naknade župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika

Sukladno članku 2. Zakona, za plaću župana, gradonačelnika i općinskih načelnika te njihovih zamjenika koji dužnost obavljaju profesionalno, propisan je umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće.  Osnovicu i koeficijent, u skladu sa Zakonom, određuje predstavničko tijelo JLPRS u kojoj obnašaju dužnost, na prijedlog župana/gradonačelnika/načelnika. Važno je napomenuti i to da se člankom 4. Zakona, propisuju ograničenja plaća župana/gradonačelnika/načelnika, pa se upućuje konzultirati tu odredbu.

Vezano uz osnovicu za izračun plaće župana/gradonačelnika/načelnika koja je navedena u članku 4. Zakona, radi se o Osnovici za obračun plaće koja je propisana Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika  (NN, br. 151/14). Tom odlukom je propisana osnovica u visini od 3.890,00 kuna bruto (čl. 1. Odluke).

Vezano uz koeficijente za obračun plaće zamjenika župana, zamjenika gradonačelnika i zamjenika općinskih načelnika mogu iznositi najviše do 85% koeficijenta župana, gradonačelnika odnosno općinskog načelnika čiji su zamjenici, dakle, barem 15% manje, sukladno članku 5. Zakona.

Napominje se da, (sukladno članku 6. Zakona), župan, gradonačelnik i općinski načelnik i njihovi zamjenici koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na naknadu koja može iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. Odluku o visini te naknade donosi predstavničko tijelo JLPRS.

Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad župana/gradonačelnika/općinskih načelnika i njihovih zamjenika, utvrđene prema odredbama Zakona, donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove u JLPRS.

  • Plaće službenika i namještenika u JLPRS

Sukladno članku 8. Zakona, plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama JLPRS čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama JLPRS utvrđuje se kolektivnim ugovorom, a ako nije utvrđena kolektivnim ugovorom, tada ju odlukom utvrđuje župan/gradonačelnik/općinski načelnik (članak 9. Zakona).

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i JLPRS određuje odlukom predstavničko tijelo JLPRS, na prijedlog župana/gradonačelnika/općinskog načelnika. Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00. (članak 10. Zakona).

Važno je napomenuti da se, sukladno članku 11. Zakona, plaća pročelnika upravnog odjela ili službe, (bez uvećanja za radni staž) ne smije odrediti u iznosu većem od umnoška osnovice i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: