Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Osnovno o zapošljavanju u jedinicama lokalne i područne samouprave

6.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Za razliku od zasnivanja radnog odnosa temeljem Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17), koji propisuje u čl. 10. st. 1. da se „radni odnos zasniva ugovorom o radu”, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/2008, 61/2011, 4/2018 i 96/2018, dalje u tekstu: „ZSNLPS”) sa svim podzakonskim propisima donesenim na temelju tog zakona, uređuje sustav radnih odnosa u tijelima jedinica lokalne i područne samouprave na ponešto drugačiji način, a budući da se službeničko pravo sadržano u tom posebnom propisu primarno primjenjuje na radne odnose službenika, to će ovaj poseban režim, različit od onoga predviđenog Zakonom o radu za odnose radnika s privatnim poslodavcima, ovdje doći do primjene. Naime, ZSNLPS  regulira, između ostaloga, "prijam u službu te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika”, pa za navedeni „prijam” propisuje da se temelji na rješenju o prijmu u službu (čl. 24. st. 1. ZSNLPS: „Za izabranog kandidata donosi se rješenje o prijmu u službu, a kod natječaja za imenovanje pročelnika upravnog tijela donosi se rješenje o imenovanju”, i to „najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava” (čl. 24. st. 4.  ZSNLPS). Rješenje o prijmu je upravni akti koji se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj, a kandidat koji nije primljen u službu može protiv toga rješenja podnijeti suspenzivnu (koja odgađa izvršenje) žalbu općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu. Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu donosi se rješenje o rasporedu, s tim da je izričitom odredbom čl. 27. st. 3. ZSNLPS propisano da „kandidat primljen u službu postaje službenik i počinje ostvarivati prava u vezi sa službom danom početka rada, utvrđenim rješenjem o rasporedu”. Dakle, prva i osnovna razlika između zasnivanja radnog odnosa temeljem Zakona o radu i primitka u službu temeljem ZSNLPS jest činjenica da se radni odnos temeljem Zakona o radu zasniva jedino i isključivo ugovorom o radu, kao dvostranoobveznim aktom kojim se izražava suglasnost volja obiju ugovornih strana, konkretno radnika i poslodavca, da taj radni odnos zasnuju i koji u tom svom ugovoru uređuju pitanja koja se odnose na njihov radni odnos, dok se u službu u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osoba prima temeljem svoga uspjeha u kandidacijskom postupku, i to s danom početka rada temeljem izvršnog rješenja o prijmu u službu.

 

S obzirom da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave subjekti javnog prava, a ne bilo čije privatno vlasništvo, ZSNLPS propisuje i postupak odnosno način na koji se utvrđuje i objavljuje postojanje potreba za službenicima, koje uvjete kandidati za upražnjena službenička mjesta moraju ispunjavati da bi uopće mogli konkurirati odnosno biti kandidati i druga pitanja od važnosti za transparentnost samog postupka.

 

Tako je zakonom propisano da se u službu primaju kandidati putem javnog natječaja (osim u slučajevima koje ZSNLPS predviđa kao iznimke), koji se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama”, a može se, odlukom jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, objaviti i u dnevnom ili tjednom tisku. Natječaj raspisuje pročelnik upravnog tijela, a natječaj za imenovanje pročelnika upravnog tijela raspisuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.

 

Kako bi utvrdili postojanje potrebe za određenim profilom službenika, jedinice lokalne i područne samouprave moraju imati plan prijma u službu i to za kalendarsku godinu (kratkoročni plan), a po mogućnosti i srednjoročni (za razdoblje od dvije godine) odnosno dugoročni plan (za razdoblje od četiri godine). Prijedlozi plana prijma u službu pripremaju se u vrijeme kad se priprema nacrt proračuna jedinice lokalne odnosno područne

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: