danas je 22.7.2024

Input:

Odluke naručitelja i rok mirovanja

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.9 Odluke naručitelja i rok mirovanja

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Javni naručitelj samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donosi odluke u skladu s odredbama Zakona. Koje će činjenice i okolnosti uzeti za dokazane, javni naručitelj utvrđuje slobodnom ocjenom, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka javne nabave.

Javni naručitelj obvezan je svaku odluku obrazložiti, što uključuje obrazloženje o razlozima za isključenje ili neispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno za odbijanje zahtjeva za sudjelovanje te razloge za odbijanje ponude, uključujući razloge o nepostojanju jednakovrijednosti ili neispunjavanju izvedbenih i funkcionalnih zahtjeva za ponuđenu robu, radove ili usluge, ime ili naziv odabranog ponuditelja te informacije o svojstvima i prednostima odabrane ponude, ili razloge za poništenje postupka. Iznimno, javni naručitelj može uskratiti određene informacije koje se tiču sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili prihvaćanja u dinamički sustav nabave ako bi njihova objava bila protivna odredbama posebnog zakona ili na drugi način bila protivna javnom interesu, ako bi štetila opravdanim poslovnim interesima javnih ili privatnih gospodarskih subjekata ili bi mogla štetiti poštenom tržišnom natjecanju između njih.

Javni naručitelj obvezan je sve odluke koje donosi u postupcima javne nabave dostaviti sudionicima putem EOJN RH, neposredno svakom pojedinom sudioniku, ili javnom objavom. Ako javni naručitelj odluke dostavlja javnom objavom, odluka se smatra dostavljenom istekom dana javne objave. Iznimno, ako postoji opravdan razlog, javni naručitelj može odluku sudionicima dostaviti i na drugi dokaziv način. Odluke ne proizvode pravne učinke ako nisu dostavljene svim sudionicima u postupku.

Javni naručitelj obvezan je uz odluku dostaviti i zapisnik o pregledu i ocjeni, ako postoji.

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude javni naručitelj donosi odluku o odabiru. Odlukom o odabiru odabire se ekonomski najpovoljnija ponuda, osim u slučaju iz članka 204. stavka 5. Zakona (Javni naručitelj