Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Odluke jedinica lokalne samouprave o plaćanju lokalnih poreza

21.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Jedinice lokalne samouprave prilikom planiranja proračuna za sljedeću proračunsku godinu u obzir uzimaju i prihode od lokalnih poreza kao sastavne dijelove proračuna, a kojima financiraju potrebe lokalne zajednice. Naime, jedinice lokalne samouprave samostalno donose odluke o tome da li će ili neće uvoditi lokalne poreze, koji će to biti lokalni porezi, u kojem postotku.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odluku o plaćanju lokalnih poreza, kao i izmjenu postojeće odluke (ako za time postoji potreba), trebaju donijeti najkasnije do 15. prosinca 2020., a koja će se primjenjivati od 1. siječnja 2021. godine.

U nastavku teksta osvrnuti ćemo se na lokalne poreze, način njihova donošenja, te najčešće greške jedinica lokalne samouprave prilikom donošenja odluka o uvođenju i plaćanju lokalnih poreza.

Jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih građana.

Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odluči uvesti neki od navedenih poreza, tada svojom odlukom utvrđuje: 

  1. ​za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak: visinu stope prireza porezu na dohodak, 
  2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju: visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, 
  3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor: visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture, te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,
  4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina: što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

 

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi Ministarstvo financija u okviru svojega djelokruga obavlja nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina i gradova, te ako ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom, može donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta. Nakon donošenja odluke o obustavi od primjene općeg akta, Ministarstvo financija podnosi Visokom upravnom sudu RH zahtjev za ocjenu zakonitosti obustavljenog akta.

Iz toga proizlazi da svaka odluka donesena suprotno odredbama tog Zakona podliježe ocjeni zakonitosti koju provodi Visoki upravni sud RH, a na prijedlog Porezne uprave.

Kako bi se preveniralo donošenje nezakonitih odluka koje podliježu ocjeni zakonitosti, u nastavku donosimo nekoliko primjera nepravilnosti u odlukama jedinica lokalne samouprave kojima se uređuje plaćanje lokalnih poreza .

1. Uređivanje pitanja za koja jedinica lokalne samouprave nije ovlaštena 

Propisivanje odredbi kojima se uređuje tko su porezni obveznici, što čini poreznu osnovicu, koji je način obračuna i plaćanja lokalnih poreza, tko je oslobođen od plaćanja lokalnih poreza, kome se može odobriti olakšica, odnosno popust prilikom plaćanja lokalnih poreza, koja dokazna sredstva mogu poreznom tijelu poslužiti kao dokaz u poreznom postupku za utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje…, nije u djelokrugu jedinice lokalne samouprave nego je navedeno propisano propisima više pravne snage, odnosno Zakonom o lokalnim porezima i Općim poreznim zakonom.

Naime, nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza dužno je na odgovarajući način primjenjivati navedene propise više pravne snage, te stoga nema pravne osnove da jedinica lokalne samouprave u svojoj odluci uređuje pitanja za koja

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: