Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća

21.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka ______. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća (___________),  te članka _____ Statuta Općine _______ (________) Općinsko vijeće Općine ______, na sjednici dana _______ donosi slijedeću

          ODLUKU

o utvrđivanju naknade troškova za rad

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: