danas je 22.6.2024

Input:

Odluka o komunalnom redu - primjer Odluke

18.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

(Napomena: nacrt Odluke u nastavku predstavlja isključivo i jedino primjer koji može poslužiti kao polazna osnova za izradu konačnog teksta Odluke. Nacrt Odluke u nastavku je potrebno uskladiti sa Statutom i drugim aktima jedinice lokalne samouprave, te isti ni u kojem slučaju ne predstavlja obvezujući sadržaj konačnog teksta Odluke)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka ___. Statuta Općine ___________ (Službeni list/novine ____________), Općinsko vijeće Općine ________ na ____. sjednici održanoj dana ___________ donijelo je

 

ODLUKU

O KOMUNALNOM REDU

 

I          UVODNE ODREDBE

  

Članak 1.

Ovom odlukom se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje radi uređenja naselja, održavanja čistoće, način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama Općine ________ (dalje: „Općina“), mjerama za provođenje komunalnog reda, te kaznama za učinjene prekršaje.

Uvjeti korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila uređuju se posebnom odlukom.

Pojmovi u tekstu ove Odluke koji imaju rodno značenje jednako se odnose na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

 1. Javne površinesu površine u općoj uporabi, dostupne neograničenom broju korisnika, pod jednakim uvjetima, a prema namjeni razlikuju se:

            - javno prometne površine su nerazvrstane ceste, trgovi, pješački prolazi, pješačke zone, pješačke staze, parkirališta, javne garaže, nogostupi, stajališta vozila javnog prijevoza, javna stubišta i slične površine;

            - javne zelene površine su površine s vegetacijom (travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javno prometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina) korištenje kojih je namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala može nalaziti dječja igrališta, fontane, vodoskoci, javna rasvjeta, zidići te ostali sadržaji;

            - ostale površine su površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte, sakralne objekte i tome slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, dječja igrališta i slični prostori.

             - pomorsko dobro u općoj upotrebi je morska obala te prirodne i uređene morske

plaže, koje nisu dane u gospodarsko korištenje, već se nalaze u općoj upotrebi.

 1. Pokretna napravaje lako prenosivi objekt koji služi za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, prezentiranje prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih objekata, organiziranje zabave i manifestacija za vrijeme blagdana i spomendana, obljetnica, sportskih događanja, promidžbe i drugih manifestacija, informativni ormarići za besplatnu opskrbu građana novinama, štandovi, automati i naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, konditorskih i snack proizvoda, hladnjaci za sladoled, bankomati, naprave za pokretnu prodaju, peći, automati i drugi objekti za pečenje plodina, automobili kao nagradni zgodici, objekti za promidžbene ili druge namjene, otvorene terase (stolovi, stolice, cvjetne vaze, suncobrani, pokretne ograde, podesti), samostojeće montažno-demontažne nadstrešnice i druga oprema postavljena na javnoj površini za potrebe ugostiteljskih objekata u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, cirkuski šatori, lunaparkovi, zabavne radnje, vage za vaganje ljudi i slično.
 2. Kioskje tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, maksimalne površine do 15 m2, a služi za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, uslužne, humanitarne i druge djelatnosti.
 3. Komunalni objekti, uređaji i drugi objektiu općoj uporabi su javna rasvjeta, obavijesna ploča, ormarić, pano s planom naselja, odnosno s oznakom kulturnih dobara ili s oznakom turističkih i sličnih objekata, nadstrešnica na stajalištu javnog prometa, javni sat, javni nužnik, javni zdenac, vodoskok, fontana, hidrant, javna telefonska govornica, samostojeći telekomunikacijski ili elektro razvodni ormari, poštanski sandučić, spomenik, skulptura, spomen-ploča i tome slično.
 4. Zaštitne napravesu tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelja zgrada.
 5. Plakatisu oglasi, letci i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja.
 6. Reklamesu reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji, gradnji ili radovima održavanja), transparenti, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, stupovima, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi, naljepnice, letci i drugi predmeti koji služe djelatnosti reklamiranja, osim reklamnih panoa.
 7. Reklamni panoisu reklamni stupovi (totemi i slično), putokazni panoi, pokretni reklamni panoi, osvijetljene reklamne vitrine (citylight), reklamne ploče na građevinama u kojima se ne nalazi poslovni prostor djelatnost ili proizvod kojeg se oglašava, reklamni panoi na stupovima javne rasvjete, veliki reklamni panoi - samostojeći ili na objektima, reklamni uređaji, konstrukcije i slično.
 8. Ploča s natpisom je ploča sa imenom i podacima o registraciji pravne ili fizičke osobe koja se nalazi na fasadi objekta u kojem se nalazi sjedište ili poslovni prostor te pravne ili fizičke osobe, a koja se ne smatra reklamnim panoom. Ista se u pravilu postavlja s desne strane glavnog ulaza u objekt.
 9. Vanjski dijelovi zgradesu pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i tome slično.
 10. Privremene građevinesu montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestacija i prigodnog uređenja naselja.
 11. Parkovna opremaje oprema koja se postavlja na javne zelene površine i dječja igrališta, a namijenjena je igri djece ili rekreaciji građana (ljuljačke, tobogani, klupe i tome slično).

 

II         UREĐENJE NASELJA

 

Članak 3.

Naselja na području Općine moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja, u smislu ove odluke, smatra se uređenost javnih površina kojima upravlja Općina i drugih površina u općoj uporabi kao i površina kojima upravljaju fizičke i pravne osobe, a osobito uređenost:

- vanjskih dijelova zgrada;

- dvorišta, živica, zelenih površina i ograda uz zgradu;

- ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s kućnim brojem zgrada;

- izloga;

- zaštitnih naprava;

- ploča sa imenom i podacima o registraciji pravne ili fizičke osobe;

- plakata, jarbola za zastave, reklamnih i drugih zastava, natpisa, reklama i reklamnih panoa;

- privremenih građevina za sajmove i javne manifestacije;

- kioska;

- pokretnih naprava;

- komunalnih objekata, uređaja i drugih objekata u općoj uporabi;

- sportskih objekata, sportsko-rekreacijskih centara i sličnih objekata;

- kolodvora, parkirališta, tržnica, groblja,

- neizgrađenog građevinskog zemljišta uz javnu površinu.

 

II.1.Vanjski dijelovi zgrada

Članak 4.

Vanjski dijelovi zgrade moraju biti održavani i uredni.

Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Zabranjeno je djelomično uređivanje pročelja više stambenih zgrada, koji pripadaju istom ulazu.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske dijelove zgrade.

 

Članak 5.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade (fasada, vanjski zatvori, oluk ili pokrov postojeće zgrade) koji nisu nosiva konstrukcija,  a zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi, sukladno posebnim propisima o gradnji i građevinskoj inspekciji.

Vlasnik, odnosno investitor zgrade u gradnji mora u roku dvije godine od početka gradnje zgradu privesti svrsi, te urediti fasadu i postaviti vanjske otvore na istoj sukladno Članku 7. ove Odluke.

 

Članak 6.

Na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s javne površine može se držati cvijeće i ukrasno bilje, a iznimno klimatizacijski uređaji, antene i drugi predmeti.

Sukladno stavku 1. ovog Članka, komunalno redarstvo može naložiti uklanjanje klimatizacijskih uređaja, antena i drugih predmeta ako procijeni da navedeno narušava estetiku mjesta.

 

Članak 7.

Zgrada koja svojim izgledom, zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova, nagrđuje opći izgled ulice i naselja mora se urediti u roku dvije godine od dana izdanog Rješenja od strane komunalnog redarstva Općine.

Vanjski dijelovi zgrade mogu se rasvijetliti, ali isključivo pojedinačnim svjetlima koji ne ometaju noćni život susjeda, te sigurno odvijanje prometa.

 

II.2. Izlozi, natpisi, reklame i plakati

Članak 8.

Izlog, izložbeni ormarić i slično (dalje: „izlog“ ) služi izlaganju robe i mora biti tehnički i estetski oblikovan, odgovarajuće osvijetljen i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Korisnik izloga dužan je izlog držati urednim i čistim.

Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Izlozi noću moraju biti rasvijetljeni.

Rasvjetljenje izloga mora biti izvedeno tako da izravno ne obasjava prometnu površinu.

Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi način prljati ili nagrđivati. Iznimno, dopušteno je na izlozima isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora kojeg ne koristi dužan je izlog toga prostora prekriti neprozirnim materijalom ili na drugi način onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

Vlasnik, odnosno korisnik izloga dužan je oštećenja izloga ukloniti bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 8 (osam) dana od nastanka oštećenja.

Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 2. ovog članka u najkraćem roku.

Zabranjeno je izlaganje robe izvan izloga, odnosno poslovnog prostora.

Iznimno komunalno redarstvo može posebnim rješenjem odobriti odlaganje robe van izloga i na drugim mjestima.

 

Članak 9.

Pravne i fizičke osobe na poslovnu prostoriju u kojoj posluju ističu ime pod kojim sudjeluju u pravnom prometu (dalje: „tvrtka“) u skladu s posebnim propisima.

Osobe iz stavka 1. ovog članka moraju tvrtku održavati čistom i čitljivom.

Pravne i fizičke osobe dužne su ukloniti tvrtku postavljenu na poslovnu prostoriju u kojoj se ulazi neposredno s javne površine, u roku od 8 (osam) dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Ukoliko pravne i fizičke osobe ne uklone tvrtku u roku iz stavka 3. ovog članka, ona će se ukloniti na njihov trošak putem treće osobe.

  

Članak 10.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora može na ulično pročelje objekta u kojem koristi poslovni prostor postaviti natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora ili obavijest o djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru (dalje: „natpis“).

Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan, uredan, a ispisani tekst jezično ispravan.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 1. ovog članka dužan je ukloniti natpis u roku 8 (osam) dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 3. ovog članka ne ukloni natpis u roku 8 (osam) dana, on će se ukloniti na njihov trošak putem treće osobe.

 

Članak 11.

Plakati, oglasi i slične objave reklamno promidžbenog ili informativnog obilježja (dalje: „plakat“) mogu se postavljati samo na mjestima koja su određena za tu namjenu i uz dozvolu Općine.

Izgled, obujam, karakteristike reklama te zone i mjesta postavljanja istih donosi načelnik posebnom odlukom.

Iznimno, za određene manifestacije, komunalni redar može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.

Zabranjeno je postavljati plakate na mjestima koja nisu za to namijenjena, a osobito na pročeljima zgrada, ogradama, stupovima javne rasvjete i telefonskim govornicama.

Za takvo postavljanje prekršajno je odgovoran organizator priredbe ili manifestacije čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašava (pravna ili fizička osoba).

Troškove uklanjanja plakata i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašuje.

 

Članak 12.

Vlasnici, odnosno korisnici tvrtke, natpisa, reklama i plakata moraju ih održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti, odnosno zamijeniti.

Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovog članka prljati, onečišćivati ili uništavati.

 

Članak 13.

Na području Općine postavlja se turistička signalizacija na mjestima koja odredi općinski načelnik Općine uz savjetodavno mišljenje Turističke zajednice nadležne za predmetno područje. (napomena: ili uz suglasnost/prethodno mišljenje drugog tijela na način definiran Statutom ili drugim aktom Općine).

 

II.3. Uređenje ograda, zelenila, dvorišta i sličnih površina

Članak 14.

Ograda u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, gdje je to moguće od ukrasne živice, te mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost prometa.

Šiljci i slično mogu se postavljati samo kao dopuna postojeće ograde, na visinu iznad 1.8 m, tako da ne predstavljaju opasnost od ozljeda.

Ogradu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba vlasnik, odnosno korisnik dužan je održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice dužan je redovito obrezivati tako da se ne proteže na javnu prometnu površinu i ne ometa promet.

Dvorišta stambenih i poslovnih zgrada – građevina uz javne površine moraju se održavati čistim i urednim.

U dvorištima zgrada-građevina zabranjeno je držati otpad i dotrajale stvari.

 

Članak 15.

Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina, posuda sa ukrasnim biljem uz poslovne i stambene objekte, kao i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugih sličnih površina uz javne površine,