danas je 1.10.2023

Input:

Odluka o komunalnom doprinosu - primjer Odluke

18.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

(Napomena: nacrt Odluke u nastavku predstavlja isključivo i jedino primjer koji može poslužiti kao polazna osnova za izradu konačnog teksta Odluke. Nacrt Odluke u nastavku je potrebno uskladiti sa Statutom i drugim aktima jedinice lokalne samouprave, te isti ni u kojem slučaju ne predstavlja obvezujući sadržaj konačnog teksta Odluke)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na temelju članaka 78. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i i članka ___. Statuta Općine ___________ (Službeni list/novine ____________), Općinsko vijeće Općine ________ na ____. sjednici održanoj dana ___________ donijelo je

 

ODLUKU

   O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

  1. OPĆE I UVODNE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se: zone za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine _______ (dalje: „Općina“) i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjena građevine.

Komunalni doprinos prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

 

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Općina ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

  1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,
  2. vojnih građevina,
  3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture,
  4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,
  5. sportskih i dječjih igrališta,
  6. ograda, zidova i potpornih zidova,
  7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine,
  8. spomenika.

 

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Ministar posebnim pravilnikom pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni