danas je 21.5.2024

Input:

Odgovornost za primjenu okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola

16.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Odgovornost za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije na lokalnoj razini imaju načelnici i gradonačelnice odnosno ravnatelji i direktori proračunskih korisnika i trgovačkih društava kao odgovorne osobe institucija. Oni mogu na temelju akata o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada prenijeti ovlasti za razvoj sustava unutarnjih kontrola na druge osobe. Međutim, prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, a prenošenje ovlasti i odgovornosti ne isključuju se ovlasti i odgovornost odgovornih osoba institucije budući da oni sastavljaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Odgovorna osoba

Rukovoditelji ustrojstvenih jedinica u obvezi su primjenjivati Okvir te razvijati metode i postupke za primjenu Okvira u skladu s dodijeljenim ovlastima i odgovornostima.Odgovorna osoba institucije odgovorna je za primjenu načela, metoda i postupaka navedenih u Okviru u skladu sa zakonima i drugim propisima te internim aktima koji uređuju pojedina područja poslovanja institucije te je obvezna je osigurati razvoj dodatnih metoda i postupaka za primjenu Okvira sukladno posebnostima u poslovanju.

Obveza je odgovorne osobe institucije uspostaviti kontrolno okruženje na način da se osigurava poštivanje osobnog i profesionalnog integriteta te etičkih načela ponašanja zaposlenika. Da bi to postigla odgovorna osoba prvotno treba definirati:

  • jasnu misiju, viziju i poslovne ciljeve,
  • odgovarajući stil upravljanja i rukovođenja,
  • unutarnje organizacijsko ustrojstvo, uključujući dodjelu ovlasti i odgovornosti za ostvarivanje poslovnih ciljeva te uspostavu odgovarajuće linije izvještavanja,
  • upravljanje ljudskim resursima i kompetentnost zaposlenika.

              

Nadalje, obvezna je ugraditi u sustav upravljanje rizicima kao cjelovit proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja istih u odnosu na poslovne ciljeve te poduzimanje potrebnih mjera radi smanjenja rizika. Kontrole trebaju sadržavati pisana pravila, procedure, postupke i druge mjere ili aktivnosti radi njihova smanjenja na prihvatljivu razinu, a u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva. Kontrole se uspostavljaju se kao prethodne i naknadne, a o njihovim oblicima odlučuje odgovorna osoba