danas je 4.12.2023

Input:

Obveze jedinica lokalne samouprave sukladno novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

26.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama stupio je na snagu 29. srpnja 2023. godine. Cilj Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je uspostavljanje integralnog, kvalitetnog i transparentnog sustava zaštite, upravljanja i korištenja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj.

Novi Zakon je donio brojne novine, između ostalog i za jedinice lokalne samouprave, o čemu će biti više riječi u nastavku teksta.

Prvenstveno treba istaknuti da je pomorsko dobro opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se i koristi pod uvjetima i na način propisan Zakonom.

Plan upravljanja pomorskim dobrom

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je najkasnije do 1. rujna tekuće godine izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina, koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru, te provesti javno savjetovanje u skladu s propisom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u trajanju od najmanje 30 dana.

Na Plan upravljanja pomorskim dobrom prethodnu suglasnost mora dati javnopravno tijelo nadležno za prostorno planiranje i gradnju.

Po provedbi javnog savjetovanja Plan upravljanja pomorskim dobrom za jedinicu lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Ako se Planom upravljanja pomorskim dobrom predviđa dohranjivanje plaža, jedinica lokalne samouprave mora prije donošenja Plana zatražiti prethodnu suglasnost