danas je 22.7.2024

Input:

Obveza jedinica lokalne samouprave na donošenje Strategije upravljanja imovinom

1.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer
  1. Uvodni dio

 

Na području Republike Hrvatske ustrojeno je 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i to 20 županija odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave, 127 gradova i 428 općina odnosno jedinica lokalne samouprave te Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave koja ujedno ima položaj jedinice područne (regionalne) samouprave.

Člankom 67. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi[1] propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koje pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalnoj)samouprave čine imovinu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. One su dužne upravljati, koristiti se i raspolagati imovinom pažnjom dobrog gospodara.

Značenje pojma upravljanje imovinom posebno je važno, podrazumijeva ukupnost radnji i procesa usmjerenih k donošenju odluka o stjecanju, raspolaganju, prenamjeni i/ili otuđivanju  imovine, odnosno evidentiranju prava i obveza te troškova i prihoda koji nastaju s osnova raspolaganja i/ili korištenja gradskom imovinom.

Međutim, kroz postupke i aktivnosti lokalnih jedinica u vezi s upravljanjem i raspolaganjem nekretninama, koji se odnose na vođenje evidencija, normativno uređenje i usklađenost upravljanja i raspolaganja nekretninama sa zakonima i drugim propisima te sustav kontrola upravljanja i raspolaganja nekretninama utvrđene su mnoge nepravilnosti i propusti što pokazuje objavljeno Izvješće Državne revizije o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave[2].

  1. Strategija kao obveza

 

Člankom 17. Zakona o upravljanju državnom imovinom[3]za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom obvezno je donošenje  dokumenta za upravljanja državnom imovinom - Strategija upravljanja državnom imovinom.

Člankom 45. istog Zakona propisano je raspolaganje nekretninama u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, međutim država nije obvezala lokalne jedinice na izradu istog dokumenta za upravljanje imovinom u lokalnim jedinicama, ali posredno preko obvezujućih preporuka Državnog ureda za reviziju, jasno je da lokalne jedinice trebaju:  

  1. Ustrojiti i voditi registar imovine na način i