danas je 1.10.2023

Input:

Obrazloženje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

26.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

KLASA:

URBROJ:

NACRT

 

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21) i članka

 1. Statuta Grada   (''Službeni  vjesnik  Grada  ), Gradsko vijeće Grada  donosi na             sjednici Gradskog vijeća održanoj dana                2022. godine, sljedeću

ODLUK

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

1. UVODNE ODREDBE 

Članak 1.

(1)Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada  putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga).

(2) Javna usluga je usluga od općeg interesa.

(3) Javna usluga uključuje sljedeće usluge:

- uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:

 1. miješanog komunalnog otpada
 2. biootpada
 3. reciklabilnog komunalnog otpada i
 4. glomaznog otpada jednom godišnje te

- uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

- uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi

Ovom Odlukom propisuju se:

Članak 2.

 1. kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada,
 2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
 3. najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima,
 4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
 5. područja pružanja javne usluge,
 6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena
 7. način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,
 8. način pojedinačnog korištenje javne usluge,
 9. način korištenja zajedničkog spremnika,
 10. prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge,
 11. način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,
 12. ugovorna kazna,
 13. opći uvjeti ugovora s korisnicima,
 14. kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime Grad preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge,
 15. kriteriji za umanjenje cijene javne usluge,
 16. korištenje javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta,
 17. količina glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge,
 18. provedba Ugovora o korištenju javne usluge koji se primjenjuje u slučaju nastupanja posebnih okolnosti te
 19. nadzor nad provedbom Odluke.

Članak 3.

(1)Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Odluka) definirani su Zakonom o gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon), i drugim podzakonskim aktima donesenima na temelju Zakona.

(2) Svi pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci su rodno neutralni.

Članak 4.

Davatelj javnih usluga na području Grada je trgovačko društvo      d.o.o. iz     ,  (u daljnjem tekstu: Davatelj javne usluge).

Davatelj javne usluge dužan je

Članak 5.

 1. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno redu  prvenstva  gospodarenja  otpadom i  način  na  koji  ne  dovodi  do  miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili otpadom koji ima drukčija svojstva,
 2. pružati javnu uslugu u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom,
 3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, osim troškova postupanja s reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne ambalaže,
 4. osigurati korisniku usluge spremnike za primopredaju komunalnog otpada,
 5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad,
 6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,
 7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik,
 8. predati sakupljeni reciklabilni komunalni otpad osobi koju odredi Fond,
 9. voditi evidencije  o  preuzetoj  količini  otpada  od  pojedinog  korisnika  usluge  u  obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada, sukladno Zakonu,
 10. na spremniku  održavati  natpis  s  nazivom  davatelja  usluge,  oznaku  koja  je  u  Evidenciji  o preuzetom komunalnom otpadu  pridružena  korisniku  usluge  i  obračunskom  mjestu  i  naziv  vrste otpada za koju je spremnik namijenjen,
 11. osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge,
 12. predati miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
 13. obračunati cijenu javne usluge na način propisan Zakonom,
 14. na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost,
 15. izraditi Cjenik javne usluge i objaviti ga na mrežnoj stranici.

Članak 6.

Korisnik javne usluge na području pružanja  usluge je vlasnik  nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela     nekretnine  i  korisnik  nekretnine,  odnosno  posebnog  dijela  nekretnine  kada  je  vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja javne usluge ili stvarni korisnik nekretnine.

Članak 7.

(1)  Korisnici javne usluge razvrstavaju se u kategorije korisnika:

 1. kućanstvo
 2. nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada).

(2) Korisnik koji nije kućanstvo je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

(3) Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Korisnik javne usluge dužan je:

Članak 8

 1. dostaviti davatelju javne usluge popunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava);
 2. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni   otpad   predaje   putem   primarnih   spremnika,   odvojeno   po   vrstama   u odgovarajuće spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad i reciklabilni komunalni otpad;
 3. predati opasni i problematični komunalni otpad u reciklažnom dvorištu ili mobilnom reciklažnom dvorištu, odnosno postupati s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo;
 4. predati odvojeno biootpad putem odgovarajućeg spremnika ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka;
 5. preuzeti od davatelja javne usluge standardizirane spremnike za otpad, pa iste spremnike držati na mjestu određenom za njihovo držanje na način da se njihovom uporabom ne ometaju drugi korisnici nekretnine, korisnici susjednih nekretnina ili korisnici javnih površina u okolici nekretnine;
 6. omogućiti davatelju javne usluge označavanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznaka-ma;
 7. .omogućiti   davatelju   javne   usluge   pristup   spremniku   na   mjestu   primopredaje   kad   mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini;
 8. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika javne usluge na način kojim se ne do-vodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode trećim osobama zbog mirisa ili drugih štetnih svojstava otpada;
 9. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika javne usluge te, kad više korisnika koristi zajednički spremnik, zajedno s ostalim korisnicima javne usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika;
 10. platiti redovito davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, u skladu s važećim Cjenikom, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi.

Članak 9.

(1) Vlasnik nekretnine koja se trajno ne koristi nije dužan koristiti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada.

(2) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se:

- u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje,

- nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva

(3)Trajno  nekorištenje  nekretnine  utvrđuje  se  na  temelju  očitovanja  vlasnika  nekretnine,  a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode, ili na drugi odgovarajući način uključujući i očevid lokacije.

(4) Korisnik usluge ne može privremeno odjaviti korištenje javne usluge na nekretnini.

(5)Korisnik usluge može podnijeti zahtjev za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi (stan, kuća, poslovni prostor). Prilikom podnošenja zahtjeva za odjavom korištenja Javne usluge dužan je vratiti zadužene spremnike za odlaganje otpada Davatelju usluge i podmiriti sve dospjele račune te dostaviti dokaze iz stavka 3. ovog članka i potvrde nadležnog tijela o promjeni prebivališta ili boravišta za sve članove kućanstva na obračunskom mjestu.

(6) Na temelju osnovanog zahtjeva Korisnika usluge, Davatelj usluge izdaje pisano odobrenje o odjavi korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi.

(7) Svaku prijavljenu promjenu (promjena nositelja prava vlasništva ili korištenja nekretnine, prestanak korištenja nekretnine i sve druge prijavljene promjene) Davatelj usluge ima pravo provjeriti, a prijavljenu promjenu Davatelj usluge prihvatit će od prvog dana sljedećeg mjeseca te ne postoji mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni.

 1. II. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA Članak 10.

Davatelj usluge će Korisniku usluge obračunati cijenu javne usluge prema kriteriju količine miješanog

komunalnog  otpada  koji  predaje  Korisnik  usluge  u  obračunskom  razdoblju,  pri  čemu  je  kriterij količine otpada volumen spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju na obračunskom mjestu.

III. STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 11.

(1) Sve  spremnike  za  potrebe  obavljanja javne  usluge  osigurava  Davatelj  usluge  i isti su u njegovom vlasništvu ili u vlasništvu Grada

(2)Kategorije korisnika usluge:

- korisnici usluge iz kategorije kućanstava, koji se dijela na

  Skupina A – kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik

  Skupina B – korisnici usluge iz kategorije kućanstava u kolektivnoj stambenoj izgradnji s 3 (slovima: tri) ili više stambene jedinice

- korisnik koji nije kućanstvo:

         Skupina C

(3) Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada kod Korisnika usluge prikazani su u slijedećoj tablici:

 

 

 

vrsta otpada

 

 

korisnik

 

 

spremnik

 

volumen spremnika

 

 

 

80 litara

120 litara

240 litara

360 litara

1.100 litara

2.000 litara

5, 7, 10

press

5, 10 m³

 

miješani

SKUPINA A

posuda

 

 

 

 

 

 

 

 

komunalni

SKUPINA B

 

 

 

 

 

 

 

 

otpad

SKUPINA C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papir i karton

 

 

 

 

 

SKUPINA C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biootpad

SKUPINA A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otpadna

SKUPINA B

 

 

 

 

 

 

 

 

plastika

 

 

 

 

 

SKUPINA C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otpadni

SKUPINA B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metali

 

 

 

 

SKUPINA C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otpadno

SKUPINA B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

staklo

 

 

 

 

 

 

SKUPINA C

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Standardni  spremnici  (posude,  podzemni  spremnici,  kontejneri)  su  tipizirani  spremnici, izrađeni od polietilena (PE) ili metala, koji imaju mogućnost prihvata i podizanja na komunalnim vozilima, kako bi se omogućilo i olakšalo njihovo podizanje i pražnjenje.

(5)Reciklabilni  komunalni  otpad  (otpadna  plastika,  otpadni  metal,  otpadno  staklo)  može  se odlagati i u standardizirane spremnike