danas je 22.6.2024

Input:

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.5.2 Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Kriteriji za odabir (uvjeti sposobnosti) gospodarskog subjekta u postupku javne nabave mogu se odnositi na:

1. sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

2. ekonomsku i financijsku sposobnost

3. tehničku i stručnu sposobnost.

Javni naručitelj smije kao uvjete sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave odrediti samo u skladu s navedenim kriterijima za odabir, a kako je propisano odredbama Zakona.

Naručitelj dokumentacijom o nabavi ne smije propisati uvjet ekonomske i financijske sposobnosti kojom zahtijeva da gospodarski subjekt u posljednje tri poslovne godine ne smije imati gubitak, čime bi propisao diskriminatoran uvjet, odnosno doveo tog gospodarskog subjekta u neravnopravan položaj, a uz to i ograničio tržišno natjecanje.

Kao temeljno pravilo, prilikom određivanja kriterija za odabir javni naručitelj smije zahtijevati samo minimalne razine sposobnosti koje osiguravaju da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi. Svi uvjeti sposobnosti moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe. Ako javni naručitelj koristi kriterije za odabir, obvezan je u obavijesti o nadmetanju odrediti potrebne minimalne razine sposobnosti i odgovarajuće načine njihova dokazivanja.

Kao sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti javni naručitelj može zahtijevati da gospodarski subjekt dokaže upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

U svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, ako gospodarski subjekt mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge u državi njegova poslovnog nastana, javni naručitelj u postupcima javne nabave usluga može od njega zahtijevati da dokaže posjedovanje takvog ovlaštenja ili članstva.

Popis relevantnih registara u državama članicama naveden je u Prilogu XII. Zakona. Za Republiku Hrvatsku Prilogom XII. se navodi popis: "»Sudski registar« i »Obrtni registar« ili, u slučaju nekih djelatnosti, potvrda da je dotična osoba ovlaštena baviti se trgovačkom djelatnošću ili dotičnom djelatnošću."

***

NAPOMENA (NN 65/2017)

U okviru određenog postupka nabave, naručitelj ima mogućnost tražiti dokazivanje profesionalne sposobnosti. Isto nije njegova obveza, ali ako odluči tražiti ovaj uvjet sposobnosti, obvezan je isto propisati sukladno zakonskim odredbama. Zakon pri tome nalaže da naručitelj uvjet profesionalne sposobnosti dokazati putem upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državni njegova poslovnog nastana, i to za robu, radove ili usluge. Povrh toga, ukoliko se u postupku radi o nabavi usluga, naručitelj može tražiti i posjedovanje određenog ovlaštenja ili članstvo u određenoj organizaciji, pod uvjetima iz zakona. Ova odredba zakona je striktna i naručitelji ne smiju tražiti ništa izvan toga. Tako se npr. ne može tražiti ovlaštenje ili članstvo ako se nabavlja roba ili radovi. Uz to se ne smije propisivati niti da ponuditelj mora biti registriran za određenu djelatnost, bilo da se radi o robi, radovima ili uslugama. Ukoliko je npr. jedno takvo ovlaštenje naručitelju potrebno u okviru postupka nabave roba ili radova, naručitelj to neće propisati u dijelu dokumentacije kojom se definiraju uvjeti profesionalne sposobnosti, već isto može propisati u okviru posebnih odredbi dokumentacije, npr. u dijelu "Posebni uvjeti ugovora" ili "Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima".

***

Kao način dokazivanja, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

1.