danas je 14.4.2024

Input:

Jedinice lokalne samouprave i gospodarenje otpadom

16.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Porast količine komunalnog otpada te sve veći problem zbrinjavanja otpada odlaganjem aktualiziraju temu do razine na kojoj ona postaje važnim segmentom promišljanja o nužnosti gospodarenja komunalnim otpadom na održivi način.

Nadležnost za gospodarenje komunalnim otpadom propisana je izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave i izvršnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu koje je dužno na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom kao i da više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom.

Jedinice lokalne samouprave imaju važnu ulogu u razvijanju svijesti stanovništva o izbjegavanju i smanjenju količine komunalnog otpada, pružanju usluga prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada te sustavnom planiranju gospodarenja komunalnim otpadom, što se može idnetificirati kroz obveze gospopodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonskom regulativom u Republici Hrvatskoj, koja prati ciljeve kružnog gospodarstva usvojene na razini Europske unije, kojima Europska unija želi zadržati konkurentnost i biti predvodnica u očuvanju okoliša.

Kontinuirano je potrebno raditi na analizi podataka o gospodarenju otpadom na razini jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj s osvrtom na dobru praksu i implementaciju u praksi. U većini zemalja svijeta upravljanje komunalnim otpadom odgovornost je jedinica lokalne uprave, a gotovo 70 % zemalja osnovalo je institucije odgovorne za razvoj politike i regulatorni nadzor u sektoru otpada. Oko dvije trećine zemalja oblikovalo je ciljano zakonodavstvo i propise za upravljanje komunalnim otpadom, iako postoje drastične razlike njihove primjene. Barem polovicu usluga, od prikupljanja primarnog otpada do tretiranja i odlaganja, u nadležnosti je tijela javne vlasti, a oko jedne trećine uključuje javno-privatno partnerstvo. Međutim, uspješna partnerstva s privatnim sektorom za financiranje i operacionalizaciju obično uspijevaju samo pod određenim uvjetima uz odgovarajuće poticajne strukture i mehanizme provedbe, pa se ne smatraju preporučljivim rješenjem.

Gospodarenje komunalnim otpadom jedinice lokalne samouprave provode sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 84/21) u Republici Hrvatskoj te provedbom mjera zacrtanih u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, osiguranju donošenja i provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba te  poštujući pritom načela zaštite okoliša i gospodarenja otpadom kao što su:

- načelo ekonomske održivosti, tehničke izvedivosti,

- načelo samodostatnosti i blizine, kao i ukupne utjecaj na ljudsko zdravlje, gospodarstvo i  okoliš.

Jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj propisana je odgovornost uspostave cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i drugih podzakonskih propisa iz područja gospodarenja otpadom.

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada precizno je definirana u Zakonu o gospodarenju otpadom kao korištenje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i poticanje odvojenog