danas je 22.7.2024

Input:

Jamstva

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.3.5 Jamstva

Marijana Šperanda, dipl.oec.

U svakom konkretnom postupku nabave naručitelj dokumentacijom o nabavi propisuje određena jamstva koja će ponuditelj morati dostaviti. Vezano uz traženje jamstva u postupcima kojima je za cilj sklapanje obvezujućeg okvirnog sporazuma, Uprava za politiku javne nabave je dala mišljenje da naručitelji ne bi trebali istodobno propisivati i jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora smatrajući da bi se u tom slučaju radilo o traženju dvostrukog jamstva za isti ugovor. Naime, oba jamstva su predviđena za naplatu u slučaju neurednog izvršenja ugovora sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma.

Radi sigurnosti i zaštite postupaka, Zakon je naručitelj omogućio traženje određenih jamstava, koje je potrebno definirati u dokumentaciji o nabavi. Jamstva omogućuju naručitelju da bude zaštićen u svim fazama, ne samo u provedbi postupka, već i kod izvršenja ugovora a kasnije i u jamstvenom roku.

Kao najčešće jamstvo, naručitelj propisuje jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu, ne većem od 3% procijenjene vrijednosti nabave. Međutim, ako se radi o grupama, jamstvo se određuje za svaku grupu zasebno, u obliku kojeg odredi. Kako bi ponuditeljima bilo lakše, kod postupaka s više grupa predmeta nabave, naručitelj može dopustiti, a u tom je slučaju dobro to dokumentacijom i propisati, da ponuditelji dostave jedno zajedničko (kumulativno) jamstvo za sve grupe koje nude, ukoliko to žele. Isto je primjenjivo i kod jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Shodno tome, ako naručitelj pak u dokumentaciji o nabavi propiše dostavu pojedinačnog jamstva za svaku grupu predmeta nabave, a ponuditelj dostavi jedno kumulativno jamstvo za sve grupe za koje podnosi ponude, sukladno načelima javne nabave, to ne bi trebao biti razlog odbijanja navedenih ponuda, odnosno ne utječe na valjanost ponuda.

Javni naručitelj obvezan je tehničke specifikacije odrediti u dokumentaciji o nabavi. Tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.

Naručitelji bi trebali propisivati tehničke specifikacije na način koji će im, zajedno s drugim elementima u postupku, donijeti najbolju vrijednost za novac, a uzimajući u obzir omogućavanje tržišnog natjecanja. S tim u vezi, naručitelji mogu propisivati točno konkretne tehničke specifikacije, ali isto tako tehničke specifikacije mogu propisivati ne suviše konkretno ostavljajući preostale elemente ponuditeljima na izbor uz npr. primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, ili omogućavanje novih inovativnih rješenja.

Opis predmeta nabave sadržava tehničke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično. U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabave i slično). Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

Tehničkim specifikacijama, kako su definirane Prilogom VII. točkom 1. Zakona, utvrđuju se tražene karakteristike radova, robe ili usluga koje se nabavljaju.

U smislu Priloga VII. zakona, »tehnička specifikacija« znači jedno od sljedećeg:

a) u slučaju ugovora o javnoj nabavi radova, ukupnost tehničkih odredaba sadržanih posebno u dokumentaciji o nabavi kojima se određuju tražene značajke materijala, proizvoda ili robe kako bi se osiguralo da ispunjavaju svrhu koju im je namijenio javni naručitelj; te značajke uključuju razine utjecaja na