Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.11.2 Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te je javni naručitelj obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe Zakona, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. Zakona. U slučaju značajnih izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja obvezan je provesti novi postupak javne nabave. Ove odredbe o izmjenama ugovora o javnoj nabavi na odgovarajući način primjenjuju se i na izmjene okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja. Ukoliko bi naručitelj postupio u suprotnosti s navedenim odredbama, zakon predviđa novčanu kaznu za prekršaj, za naručitelja kao pravnu osobu, u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 kn, a za odgovornu osobu tog naručitelja u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kn.

Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredbi o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija. Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti, ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora.

Ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja naručitelj smije izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

  1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i
  2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja.

Međutim, svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ovo ograničenje procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena. Javni naručitelj obvezan je za svaku izmjenu ugovora za nabavu dodatnih radova, usluga ili robe, poslati obavijest o izmjeni koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela G Zakona na objavu, u skladu s člancima 243. – 245. Zakona (odredbe o objavljivanju), u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora. Ako ugovor sadržava odredbu o indeksaciji cijene, referentna vrijednost za izračun maksimalnog povećanja cijene je ažurirana cijena prvotnog ugovora u trenutku izmjene.

Javni naručitelji mogu biti suočeni s vanjskim okolnostima koje nisu mogli predvidjeti u trenutku dodjele ugovora, posebno ako će za izvršenje ugovora biti potrebno duže razdoblje. U tom slučaju dopušten je određeni stupanj fleksibilnosti kako bi se ugovor prilagodio tim okolnostima bez provedbe novog postupka nabave. Nepredvidive okolnosti podrazumijevaju okolnosti koje nisu mogle biti predviđene usprkos temeljitoj pripremi prvotne dodjele ugovora od strane naručitelja. Međutim, to se ne može primjenjivati u slučajevima u kojima izmjena uzrokuje promjenu naravi cjelokupne nabave, primjerice zamjenom radova, robe ili usluga koje je potrebno nabaviti nečim različitim ili temeljnom promjenom vrste nabave.

Stoga, javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: