danas je 22.6.2024

Input:

Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.11.2 Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te je javni naručitelj obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe Zakona, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. Zakona. U slučaju značajnih izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja obvezan je provesti novi postupak javne nabave. Ove odredbe o izmjenama ugovora o javnoj nabavi na odgovarajući način primjenjuju se i na izmjene okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja. Ukoliko bi naručitelj postupio u suprotnosti s navedenim odredbama, zakon predviđa novčanu kaznu za prekršaj, za naručitelja kao pravnu osobu, u iznosu od 6.630,00 do 132.720,00 eura, a za odgovornu osobu tog naručitelja u iznosu od 1.320,00 do 6.630,00 eura.

Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredbi o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija. Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti, ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora.

Ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja naručitelj smije izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe