danas je 22.7.2024

Input:

Izrada planskih i izvještajnih dokumenta subjekata opće države

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države (https://euro.hnb.hr/)

4.1 Financijski plan, proračun i izvještaj o izvršenju proračuna

4.1.1 Proračunski okvir i upute

Vlada donosi odluku o proračunskom okviru za naredno trogodišnje razdoblje najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Budući da do donošenja odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023.-2025. neće biti poznata odluka Vijeća EU o usvajanju eura, odluka o proračunskom okviru će biti donesena u kunama.

Na osnovi odluke o proračunskom okviru Ministarstvo financija dostavlja ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije uputu za izradu prijedloga državnog proračuna do 20. kolovoza tekuće godine. Uputa sadrži prikaz visine rashoda po razdjelima organizacijske klasifikacije te visinu manjka, odnosno viška prihoda nad rashodima po izvanproračunskom korisniku državnog proračuna. Budući da će do slanja upute za izradu prijedloga državnog proračuna biti poznata odluka Vijeća EU, iznosi u uputi će biti preračunati u euro, sukladno pravilima preračunavanja.

Na osnovi upute za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2023. do 2025., proračunski korisnici na razini razdjela organizacijske klasifikacije sastavljaju i dostavljaju uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz svoje