danas je 22.7.2024

Input:

Evidentiranje prihoda JLP(R)S-a od prodaje nefinancijske imovine

5.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prema Zakonu o proračunu"1"koji je u primjeni od 1. siječnja 2022. godine  se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i obvezama, upravljanje dugom općeg proračuna, zaduživanje i jamstva Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana za upravljanje javnim financijama.

U okviru prihoda poslovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave evidentiraju ostvarene prihode od imovine. Prihodi od imovine mogu biti prihodi od financijske imovine i prihodi od nefinancijske imovine.

PRIMJENA ZAKONA

Odredbom članka 67. Zakona o lokalnoj i područne (regionalne) samoupravi"2" imovinu čine sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koje pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. Prihodi jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njihova tijela u skladu sa zakonom. Za ostvarene prihode od imovine u većini je slučajeva zakonskim odredbama utvrđeno za koje se namjene mogu utrošiti, odnosno propisane su namjene njihova korištenja.

Dakle, Zakon o proračunu definira da je prihod od nefinancijske imovine kao namjenski prihod i obvezi je svim proračunskim korisnicima njegova uplata u proračun. Ukoliko se prihodi od nefinancijske imovine, kao namjenski prihodi, ne utroše u tekućoj godini modu se prenijeti u sljedeću doginu te sredstva trošiti samo do visine uplaćenih sredstava.

Nadalje, Zakon o proračunu propisuje da se sredstva od prodaje nefinancijske imovine mogu koristiti za