danas je 22.7.2024

Input:

Državni nadzor tijela lokalne samouprave

29.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuju se jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom, te druga pitanja od značenja za njihov rad. Država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti, te zaštite prava građana obavlja nadzor nad zakonitošću rada i akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Shodno tome, u nastavku teksta, ukratko će se obraditi tematika nadzora nad tijelima lokalne samouprave.

Tijela državne uprave koja obavljaju nadzor su aktivni subjekti nadzora, dok su tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nad kojima se obavlja nadzor pasivni subjekti nadzora.

Predmet nadzora su opći i pojedinačni akti koje donose tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te njihov rad.

Provedba inspekcijskog nadzora

Upravna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora vezano uz provedbu zakona i drugih propisa u tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Inspekcijski nadzor provodi upravni inspektor tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije, u čijem sastavu se i ustrojava upravna inspekcija.

Predmet inspekcijskog nadzora u tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavlja upravni inspektor je: primjena zakona i drugih propisa kojima se uređuje