Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Bodovanje projekta

9.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Bodovanje projekta

I na kraju, trebate dokazati na koji način vaš projekt utječe na Horizontalne teme, trebate naznačiti da li projekt ima neutralni ili pozitivan učinak i dati jasno Obrazloženje utjecaja. Horizontalne teme se odnose na: Jednake mogućnosti, Održivi razvoj i zaštita okoliša, Promicanje načela dobrog upravljanja uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Ni slučajno nemojte preskočiti ova pitanja jer svaki se projekt može dotaknuti na neki način sljedećih pitanja: Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije, Promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacije, Pristupačnost za osobe s invaliditetom (Pristupačnost građevinama), Informacijsko-komunikacijska pristupačnost, Razumna prilagodba i univerzalni dizajn, Pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti, Održivi razvoj, Zelena javna nabava, Klimatski izazovi, Učinkovitost resursa, Načela zelenog rasta.

U nastavku navodimo jedan primjer odgovora na horizontalna pitanja, koji se na prvi pogled možda ne biste sjetili: -

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima:

  1. Ravnopravnost spolova i nediskriminacija
  2. Samim početkom projekta se planira zapošljavanje 1 ženske osobe u dobi iznad 50 godina, prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
  3. Pristupačnost za osobe s invaliditetom
  4. Projekt omogućava osobama s invaliditetom korištenje svih proizvoda i usluga narudžbama koje se obavljaju putem Interneta i predviđenom direktnom dostavom na kućnu adresu.
  5. Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Transparentnost osiguravaju postupci nabave, detaljna razrađenost troškova i realno planiran hodogram aktivnosti. Stečena iskustava primijenit će se i u aktivnostima budućih zaposlenika. Bolji uvjeti rada doprinijet će zadovoljstvu zaposlenih, boljim međuljudskim odnosima što čini socijalni element razvoja tvrtke. Istovremeno izgradit će se i upravljački mehanizam, koji će dobra iskustva stečena tijekom rada na projektu. Osim jačanja vlastitih kapaciteta i izgradnje strukture, stvara se neformalna mreža komunikacije zainteresiranih skupina koje su usmjerene osiguranju javnog interesa kroz promicanje tema koje podižu civilizacijski doseg društva (održivi razvoj). Održivom razvoju doprinosi ispunjavanje socijalnih komponenti povećanjem zaposlenosti (nova radna mjesta) i uvjeta rada zaposlenih.

I završno, dužni ste navesti i kasnije provesti informiranje i vidljivost projekta. Naznačite koje će se od predloženih mjera koristiti za promidžbu projekta (npr. tiskani mediji, internet, seminari, promotivni materijali) te navedite ciljnu/e skupinu/e na koju su usmjerene.

Što to zapravo znači? To znači da ste, ukoliko dobijete sredstva, dužni objaviti informacije o vašem projektu i izvorima financiranja (sredstva EU i iz kojeg Fonda) na vašim Internet stranicama, na plakatu ili barem natpisu na vidljivom mjestu u vašem radnom prostoru (ured, dućan, radionica i sl.).

Pod informiranje i vidljivost možete dobiti sredstva za promidžbu za: Tiskani mediji, Elektronički mediji (npr. Google Ads), Internet, Seminari, konferencije, radionice itd., Promotivni materijal, Predloženi novi/inovativni oblici komunikacije s javnošću, Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta, Oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji.

Nakon što ste sastavili projekt, odnosno ispunili sve obrasce te prikupili dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje te ga predali, slijedi postupak bodovanja. Kvalitativna procjena projektnih prijedloga izvršit će se sukladno kriterijima odabira utvrđenima i detaljnije razrađenim u dokumentu koji se naziva Postupak dodjele bespovratnih sredstava. Primjer uobičajenog bodovanja:

U nastavku navodimo 10 točaka koje će vam olakšati pisanje i omogućiti bolje bodovanje vašeg projekta.

1. Nabava

Osim već navedene važnosti čitanja projektne dokumentacije, prije svega naučite kako se provodi nabava. Razmislite o pravilima nabave kad razrađujete svoj plan aktivnosti kako biste bili sigurni da imate dovoljno vremena za različite nabave. Kod podnošenja projektnih prijava i tijekom provedbe projekata, korisnici se moraju pridržavati postupka nabave utvrđenoga u Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a isti je dostupan na stranici www.strukturnifondovi.hr.

Planovi nabave nisu povezani s projektnim prijavama i njihovim ocjenjivanjem, već sa samim početkom provedbe projekta, kad se definiraju u suradnji s voditeljima projekta iz posredničkih tijela. Međutim, prijavitelji bi trebali biti svjesni, dok pišu svoje projekte, različitih aspekata i utjecaja koje pravila nabave mogu imati na njihove projekte. Iz raznih primjera, vidjelo se kako se neki prijavitelji nisu dovoljno informirali o trajanju postupaka nabave pa su planirali prekratko vrijeme za provedbu tih postupaka. Na primjer, trajanje predviđeno u planu aktivnosti pokazuje prekratko vrijeme dodijeljeno postupku nabave roba, što vodi do smanjene izvedivosti projekta u smislu raspoloživog vremena. Također, bilo je primjera gdje prijavitelji nemaju ljudskih kapaciteta za provedbu velikog broja planiranih nabava, ne poznaju postupke nabave ili koje je dokumente potrebno pripremiti za takve nabave te predviđaju nerealistične planove aktivnosti nabave. Na primjer, ako je opremu potrebno kupiti ili instalirati, ako se djelatnici moraju osposobiti za korištenje – primjerice, ako se riječ o specijaliziranom softveru – i tek se tada njome koristiti za projektne aktivnosti, a prijavitelj nije točno izračunao vrijeme potrebno da se oprema kupi i postane funkcionalna za provedbu aktivnosti, tada prijavitelj neće moći provesti planirane aktivnosti na vrijeme. Isto tako, ne smije se dogoditi da zbog lošeg planiranja nabavu u projektu nedostaju informacije o broju komada opreme, broju sudionika na osposobljavanju ili o ponudi potencijalnog dobavljača za određene robe ili usluge koja mora služiti za određivanje troškova.

2. Prijava

Ključ je uspješne prijave u razumijevanju poziva, dobroj i organiziranoj pripremi projekta kako se neke stvari ne bi radile u zadnji trenutak te tako dovele do pogrešaka. Potrebno je dodatno upozoriti prijavitelje da se format obrasca ne smije mijenjati te da prijavitelj mora ispuniti sva njegova polja. Rokovi i ostali uvjeti navedeni u Uputama za prijavitelje i dodatnim obrascima, kao i zahtijevani dokumenti obvezni su kako za prijavitelja tako i za njegove partnere u projektu. To znači da, ako je napisano da dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca, takvu je dokumentaciju potrebno i predati, bez obzira na to što se ništa nije promijenilo od možda nekog prethodnog dokumenta. Uputa se treba pridržavati onako kako su napisane i prijavitelji ih ne smiju „tumačiti”. Provjerite traži li vaš projekt iznos sredstava koji se nalazi unutar financijskih pragova navedenih u pozivu, jeste li osigurali sufinanciranje i poštuje li trajanje projekta minimalno i maksimalno trajanje projekta kako je navedeno u pozivu. Pazite na to da ispisana verzija projekta i verzija na CD-u budu istovjetne i da je za projekt upotrijebljen obrazac koji se može ponovno učitati. Pazite na to da se projektna prijava preda u propisanom razdoblju (u roku). Projektna prijava mora biti predana u traženom formatu, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naveden broj i ime poziva na dostavu projektnih prijedloga, ime i/ili adresa prijavitelja i napomena „Ne otvarati – prijava na poziv na dostavu projektnih prijedloga”. Elektronički Obrazac A mora biti spremljen u formatu za službenu predaju, a ne kao nacrt. Još jednom provjerite prihvatljivost prijavitelja, svih partnera, svih aktivnosti i svih troškova u projektu.

3. Dosljednost

Stalno provjeravajte dosljednost onoga što ste napisali u različitim dijelovima svojeg projektnog prijedloga. Dobar je instrument za takvu provjeru logička matrica kojom se, iako je možda poziv ne zahtijeva, prijavitelj može koristiti kao upravljačkim alatom. Na primjerima se znalo vidjeti kako obrasci nisu usklađeni jedan s drugim, odnosno unutar obrazaca A i B te u logičkoj matrici (kad je dio obrasca) dolazi do nepodudaranja u brojčanim pokazateljima i definicijama povezanima s pripadnicima ciljne skupine, aktivnostima, trajanjem projektnih aktivnosti i sl. Na primjer, akcijski plan u Obrascu A uključuje neke aktivnosti koje nisu navedene u Obrascu B ili obrnuto. Ponekad se događa da aktivnosti navedene u Obrascu A nisu kasnije razrađene u Obrascu B (rjeđe) ili da su drukčije numerirane. Na primjer, u prijavnom Obrascu A prijavitelj kaže da će se provesti neke aktivnosti kao dio 1. elementa, dok u Obrascu B kaže da će se provesti u sklopu 4. elementa pa ta situacija zbunjuje. Druge moguće greške su kada pokazatelji navedeni u logičkoj matrici nisu isti kao oni opisani u opisu projekta u Obrascu A ili je pak previše ponavljanja s prepisivanjem teksta iz jednog u drugi obrazac. Na primjer, cijelo poglavlje iz Obrasca B prebačeno je u Obrazac A, umjesto da se tamo navedu samo najvažniji dijelovi.

4.Horizontalne teme

Uzmite u obzir da održivi razvoj nije ograničen na zaštitu okoliša, već se tiče kako društvenog tako i gospodarskog održivog razvoja područja, kroz odgovorno i dobro korištenje resursima. Obratite pozornost na sve jednake prilike, a ne samo na pitanja ravnopravnosti spolova. Osigurajte primjenu načela dobrog upravljanja u projektu te da vaše tvrdnje nisu u proturječju s projektnim aktivnostima. Nemojte se ograničiti na to da ostanete na deklarativnoj razini, već u projektne aktivnosti unesite elemente koji stvarno imaju učinak na aspekte horizontalnih tema.

Prijavitelji često ne razumiju značenje pojedinih horizontalnih tema te opisuju aktivnosti koje nemaju nikakve veze s njima. Ne znaju što da napišu pa pišu irelevantne i opće stvari, na deklarativnoj razini, o svojoj organizaciji, ali bez da se to odnosi na njihov specifičan projekt. Na primjer, spominju da će njihove aktivnosti biti usmjerene na 80 % žena ili 10 % Roma, ali bez poveznice sa samim projektom. Ili navode da su „Udruga osoba s invaliditetom x” pa stoga poštuju horizontalne teme jer pomažu osobama s invaliditetom samim time što predstavljaju OCD, čak i ako ta podrška nije jasno vidljiva iz projekta. Često prijavitelji „pretjeruju” i prikazuju elemente horizontalnih tema koje nemaju veze s projektnim aktivnostima. Na primjer, projekt spominje da će pristup tečajevima biti omogućen svakome, neovisno o dobi, spolu, državljanstvu ili vjeri, ali se aktivnosti fokusiraju samo na djecu s invaliditetom koja pohađaju osnovnu školu. Održivi je razvoj horizontalna tema koja najviše zbunjuje, s obzirom na to da prijavitelji ne razumiju pojam održivog razvoja te ga ponekad vide samo kao zaštitu okoliša. Na primjer, ili pišu uopćeno ili predlažu sitne akcije poput ispisa na obje strane papira, upotrebe recikliranog papira, korištenja elektroničkom poštom bez ispisa, bez navođenja relevantnih i konkretnih mjera zaštite okoliša, no unatoč takvim malim akcijama prijavitelji definiraju utjecaj svojeg projekta na okoliš kao „vrlo pozitivan”. Jednake prilike i ravnopravnost spolova često su vrlo kratko i općenito opisane, a u slučaju projekata koji se bave skupinama u nepovoljnom položaju, činjenica da u projektu postoje aktivnosti samo za ranjive skupine ne može zamijeniti aspekte jednakih prilika. Na primjer, u nekim su projektima mjere za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom često spomenute pod horizontalnim temama, ali ciljevi projekta služe toj istoj svrsi te se stoga ne može smatrati dodanom vrijednošću horizontalnim temama. To znači da provođenje aktivnosti u projektu za koje je OCD zapravo osnovan nije dovoljno te da se ideje jednakih prilika i ravnopravnosti spolova moraju više od toga provoditi u projektu. Primjerice, projekt bi trebao poduzeti mjere da sve osobe s invaliditetom prihvatljive za projekt imaju pristup informacijama o projektu, da se primjenjuju transparentni i ispravni kriteriji odabira kako bi se omogućio uravnotežen pristup svih podskupina prihvatljivih osoba s invaliditetom projektnim aktivnostima i sl. Što se tiče dobrog upravljanja, prijavitelji imaju poteškoća s definiranjem pojma dobrog upravljanja. Na primjer, navode da projekt pokazuje da će poštivati načela dobrog upravljanja samo kroz transparentan odnos između partnera ili da će se financijskim sredstvima koristiti u skladu s predloženim proračunom i ispravno.

5.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: