danas je 22.6.2024

Input:

Novi Pravilnik o polaganju državnog ispita, 1.dio

5.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

 

(obveza polaganja ispita, posljedice ne izvršenja obveze, produženje roka polaganja, oslobođenje i priznavanje položenog ispita, polaganja ispita za službenike u JLP®S i za službene osobe - 1. dio)

Odredbom članka 155. stavak 3. novog Zakona o državnim službenicima[1] (dalje u tekstu - ZDS), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine propisno je da će čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu tog Zakona donijeti Pravilnik o polaganju državnog ispita.


Novi Pravilnik o polaganju državnog ispita[2] stupio je na snagu 24. travnja 2024. godine.

Stupanjem na snagu novoga Pravilnika prestao je važiti raniji Pravilnik o polaganju državnog ispita (Nar. nov., br. 70/20., 29/21. i 39/22.).
Svi postupci koji se odnose na prijavu na Ispit i na obradu prijave, na organizaciju i provedbu Ispita, na izdavanje uvjerenja o položenome Ispitu provode se elektroničkim putem, odnosno u Aplikaciji za državni ispit (ADI sustavu). Službenici s obvezom polaganja Ispita polažu Ispit elektroničkim putem što doprinosi standardizaciji postupka ispitivanja, te osigurava kandidatima jednake uvjete polaganja Ispita i objektivnu procjenu njihovog znanja, odnosno transparentno i objektivno ispitivanja što onemogućava moguće rizike pogodovanja.

Obveza polaganja državnog ispita

Odredbama članka 78. ZDS propisan je probni rad za osobe koje se primaju na neodređeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca, a za vježbenike (osobe sa završenim obrazovanjem određene razine i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od 12 mjeseci), probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci, s tim da vježbenici mogu najranije tri mjeseca prije isteka probnoga rada pristupiti polaganju državnog ispita.  Probni rad produžit će se za vrijeme korištenja plaćenog dopusta, privremene nesposobnosti za rad odnosno za vrijeme korištenja rodiljnog, očinskog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta sukladno posebnom zakonu.