danas je 22.7.2024

Input:

Nove izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

10.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Dana 01. ožujka 2024. godine sindikati državnih službi[1] i Vlada Republike Hrvatske potpisali su nove izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Nove izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike su u primjeni od 1. ožujka 2024. godine.

Potreba za novim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora proizlazila je radi usklađivanja sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama, te Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.[2]

Shodno tome, u nastavku teksta, biti će više riječi o novim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Radni odnosi namještenika

Službeniku i namješteniku kojem se radno-pravni status državnog službenika promijeni u radno-pravni status javnog službenika ili obrnuto, neprekinuti staž u državnoj i javnoj službi smatra se neprekidnim stažem u javnoj službi, odnosno državnoj službi, za ostvarivanje radnih i materijalnih prava.

U potonjem slučaju, kao neprekinuti rad, odnosno radni staž smatrat će se rad ostvaren u državnim tijelima, javnim službama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave između kojeg nije bilo prekida dužeg od osam dana.

Radno vrijeme, odmori i dopusti

Zaposlenik ima pravo na neplaćeni dopust u ukupnom trajanju od 5 radnih dana godišnje za