danas je 22.6.2024

Input:

Izvršenje upravnog rješenja

2.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

U članku će se obraditi tematika izvršenja upravnog rješenja u upravnom postupku, kao zadnjoj fazi upravnog djelovanja.

Izvršnost rješenja

Rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se nakon što postane izvršno.

Prvostupanjsko rješenje postaje izvršno istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena, dostavom rješenja stranci ako žalba nije dopuštena, dostavom rješenja stranci ako žalba nema odgodni učinak, dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija, danom odricanja stranke od prava na žalbu, te dostavom stranci rješenja o obustavi postupka u povodu žalbe.

Drugostupanjsko rješenje kojim se rješava upravna stvar postaje izvršno dostavom stranci.

Kad je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u ostavljenom roku, tada rješenje postaje izvršno istekom tog roka.

Postavlja se pitanje protiv koga se provodi izvršenje?

Izvršenje se provodi protiv osobe koja je obvezna ispuniti obvezu (izvršenik), odnosno njegovih pravnih sljednika.

Provedba izvršenja

Izvršenje se provodi po službenoj dužnosti kad to nalaže javni interes. Izvršenje koje je u interesu stranke provodi se na prijedlog stranke (predlagatelj izvršenja). Također, izvršenje se može provesti i na temelju nagodbe stranaka.

Izvršenje se provodi na način i primjenom sredstava koja su najblaža za izvršenika, a dovode do cilja izvršenja.

Po isteku roka od pet godina od dana kad je rješenje postalo izvršno, rješenje se ne može izvršiti, ako zakonom nije drukčije propisano.

Rješenje o izvršenju

Ako izvršenik ne postupi po izvršnom rješenju, tada se donosi rješenje o izvršenju u pisanom obliku.

Rješenje treba sadržavati vrijeme, mjesto i način izvršenja. Rješenjem se može odrediti dodatni rok za ispunjenje obveze ili odrediti da se obveza ispuni odmah.

Rješenje mora sadržavati opomenu o novčanoj kazni i iznos kazne. Kad se